Home

Privacy statement

Ziut maakt deel uit van SPIE Nederland. Het Privacystatement van SPIE Nederland is van toepassing op Ziut.Dit is het Privacystatement van SPIE Nederland B.V. (hierna: SPIE) en aan haar in Nederland gevestigde gelieerde ondernemingen. SPIE is gevestigd aan de Huifakkerstraat 15, 4815 PN te Breda en ingeschreven onder KVK West-Brabant 14635629, e-mail adres:  info.beheer@spie.com. SPIE Nederland B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.SPIE hecht groot belang aan de privacy van burgers en dus aan de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van haar (toekomstige) werknemers, (potentiele) klanten, (potentiele) leveranciers, andere business partners, bezoekers van haar website  en gebruikers van haar diensten en producten. Het interne beleid van SPIE ten aanzien van privacy is onderwerp van het SPIE Privacybeleid. Dit Privacystatement richt zich tot externe partijen waaronder ook sollicitanten.

Waarom verwerkt SPIE persoonsgegevens?
SPIE verwerkt persoonsgegevens om haar activiteiten zo goed mogelijk te kunnen verrichten. Het doel van het verwerken van uw gegevens is onder meer:

 • Afhandeling van uw informatie- of contactaanvraag;
 • Werving van personeel en beoordeling van geschiktheid van de sollicitant;
 • Marketing: onderhouden contacten met (potentiële) – met name zakelijke – klanten;
 • Beveiligen van onze (kantoor)panden en werklocaties;
 • Bezoekersregistraties;
 • Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Afhandelen van project gerelateerde zaken;
 • Storingsmeldingen;
 • Instellen of afhandelen van rechtsvorderingen.

Hoe verwerkt SPIE persoonsgegevens?
SPIE verwerkt persoonsgegevens op vertrouwelijke en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de  toepasselijke privacywetgeving. Verwerking vindt alleen plaats als er sprake is van een gerechtvaardigd doel en een wettelijke grondslag. Er worden niet meer gegevens verwerkt dan noodzakelijk en deze gegevens worden niet langer bewaard dan toegestaan of noodzakelijk. Toegang tot gegevens is zoveel mogelijk beperkt tot personen voor wie de toegang uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.

SPIE draagt zorg voor een goede technische en organisatorische beveiliging van de systemen waarin de persoonsgegevens opgeslagen of verwerkt worden teneinde onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Ook van onze dienstverleners eisen wij gepaste maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. SPIE maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Welke gegevens verwerkt SPIE onder meer?

 • Informatie- of contactaanvraag: e-mailadres (verplicht), telefoonnummer (optioneel)
 • Sollicitaties: voornaam, naam, CV, e-mailadres, telefoonnummer etc.
 • Marketing: (zakelijke) contactgegevens
 • Beveiliging middels camera’s: beeldmateriaal
 • Bezoekersregistraties: naam en duur van verblijf
 • Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten: (zakelijke) contactgegevens, financiële gegevens
 • Project gerelateerde zaken: (zakelijke) contactgegevens
 • Storingsmeldingen: naam, adres, e-maladres, telefoonnummer
 • Instellen of afhandelen van rechtsvorderingen: diverse persoonsgegevens

Wanneer en onder welke voorwaarden verstrekt SPIE uw persoonsgegevens aan derden?
SPIE verstrekt slechts uw persoonsgegevens aan derden indien:

 • zij daartoe verplicht is op grond van de wet;
 • indien u daar zelf uitdrukkelijk om heeft verzocht;
 • in het kader van dienstverlening door vertrouwde derden.

In al deze gevallen draagt SPIE er zorg voor dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. SPIE legt waar nodig geheimhouding en voldoende beveiliging aan deze derden op.

Hoe lang bewaart SPIE uw persoonsgegevens?
SPIE bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is met inachtneming van de minimale wettelijke bewaartermijnen. 

Verwerking van uw persoonsgegeven in het buitenland
In sporadische gevallen kan er sprake zijn van verwerking  van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte. SPIE legt aan de verwerking van persoonsgegevens in derde landen een adequaat  beschermingsniveau op.

Voorafgaande toestemming
SPIE verwerkt slechts persoonsgegevens indien daar een gerechtvaardigd doel en een wettelijke grondslag voor is. De wettelijke grondslag bestaat uit:

 • een wettelijke verplichting: of
 • noodzaak om een overeenkomst uit te kunnen voeren; of
 • een gerechtvaardigd belang van SPIE bij de verwerking van persoonsgegevens; of
 • bescherming van vitale belangen van betrokkene; of
 • waar nodig, toestemming van betrokkene.

Hoe kunt u uw toestemming intrekken?
Indien u SPIE toestemming verleend heeft tot het verwerken van persoonsgegevens kunt u deze toestemming  op elk moment intrekken door uw verzoek per e-mail te richten aan onze Functionaris Gegevensbescherming.

 • Per e-mail: appert@spie.com; of
 • Per brief naar SPIE Nederland B.V., t.a.v. Selma Appert, Huifakkerstraat 15, 4815 PN Breda.

In bepaalde gevallen kan u gevraagd worden uw identiteit te bewijzen alvorens wij ingaan op uw verzoek. 

Uw recht op inzage, wijziging, verwijdering en dataportabiliteit
U heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming recht om met betrekking tot uw door SPIE verwerkte persoonsgegevens te vragen om:

 • inzage;
 • wijziging;
 • verwijdering;
 • dataportabiliteit (het aan u verstrekken van gegevens die SPIE over u heeft om deze aan een derde door te geven).

In bepaalde situaties kunt u zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens door SPIE. In een aantal gevallen, bijvoorbeeld ingeval van sollicitaties op de SPIE website kunt u zelfstandig uw rechten uitoefenen door in te loggen op uw account. U bent hierover ingelicht. U kunt dan zelf de door SPIE verwerkte gegevens inzien, wijzigen en, indien wettelijk en technisch mogelijk, verwijderen. Indien u niet zelfstandig uw rechten uit kunt oefenen, maar dit wel wenst en/of indien u informatie wenst omtrent het SPIE Privacystatement dan kunt u:

 • Een e-mail zenden aan onze Functionaris Gegevensbescherming appert@spie.com; of
 • Een brief sturen naar SPIE Nederland B.V., t.a.v. mr. Selma Appert, Huifakkerstraat 15, 4815 PN Breda.

 In bepaalde gevallen kan u gevraagd worden uw identiteit te bewijzen alvorens wij ingaan op uw verzoek. Naar aanleiding van uw verzoek zal u binnen 4 weken een reactie ontvangen. Wanneer een verzoek complex is of indien u veel verzoeken doet kan het zijn dat SPIE maximaal 3 maanden nodig heeft om aan uw verzoek uitvoering te geven maar ook dan wordt u hierover binnen 4 weken geïnformeerdIndien SPIE besluit uw verzoek niet in te willigen zal zij u de redenen daarvan mededelen. Voor het gevolg geven aan uw verzoek brengt SPIE geen kosten in rekening tenzij een verzoek buitensporig of ongegrond is. Dan heeft SPIE het recht u om een redelijke administratieve vergoeding te vragen. U kunt een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Links
Op onze website is een aantal links naar websites van andere organisaties geplaatst. SPIE is niet verantwoordelijk  met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. SPIE raadt de bezoeker aan om de privacystatements van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen Privacystatement
De huidige versie van dit Privacystatement dateert van 23 mei 2018. SPIE behoudt zich het recht voor dit Privacystatement op elk moment aan te passen. U wordt aangeraden om regelmatig ons Privacystatement te raadplegen om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen van dit Privacystatement.

Cookies
Ziut maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een computer, laptop, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies hebben verschillende doeleinden en functies. Ziut heeft hiervoor het volgende cookiebeleid ontwikkeld:

Gebruik van cookies
www.ziut.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.